Partnerzy

Zapisy

Obozy

Rozgrywki

Sklepik

Kodeks

 

Klubu Sportowego Sporting Wrocław

 

Spisane 16 lutego 2015 r.

 

Zasady ogólne

 

Kodeks etyczny KS Sporting Wrocław obejmuje wszystkich pracowników Sportingu Wrocław, władze klubu, trenerów i zawodników. Stanowi potwierdzenie najwyższych standardów uczciwości i rzetelności we wzajemnych relacjach, stosunkach z naszymi sponsorami, partnerami, uczestnikami sportowej rywalizacji, organizacjami sportowymi, kibicami i społecznościami lokalnymi. Każdy człowiek jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie kodeksu. Sporting Wrocław jest zobowiązany do promowania zachowań i działań etycznych. (Informacja o zatwierdzeniu kodeksu etycznego przez Walne Zgromadzenie Członków)

 

Zarząd zobowiązuje się do systematycznej oceny przestrzegania zasad zawartych w kodeksie oraz do sukcesywnej aktualizacji jego treści. Celem kodeksu jest rozpowszechnianie funkcjonowania zasad fair play wśród dzieci i młodzieży w oparciu o Kodeks Etyki Sportowej opracowany przez Radę Europy. 

 

Misja Klubu

 

Sporting Wrocław to klub sportowy od początku swojego istnienia związany z miastem Wrocław i jego mieszkańcami. Pracuje nad tym, by być wartością dla miasta i sportową wizytówką jego mieszkańców. Sporting Wrocław we wszystkich swoich działaniach podkreśla swój lokalny charakter pamiętając z jakiego rejonu miasta Wrocław się wywodzi i dla kogo istnieje.

 

Najważniejszym punktem misji jest podnoszenie poziomu sportowego drużyn klubowych, nastawienie na sukces na arenie krajowej i międzynarodowej, tak by stać się dumą mieszkańców miasta. Klub nie zapomina o stałym i długoterminowym szkoleniu dzieci i młodzieży. Propaguje bezpieczny sposób kibicowania zapraszając do dopingowania całe rodziny. Klub uczestniczy również w akcjach społecznych i charytatywnych oraz aukcjach dobroczynnych wspierających instytucje niosące pomoc potrzebującym.

 

Sporting Wrocław promuje uniwersalne wartości

 

Sporting Wrocław w swojej pracy, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych relacjach, promuje uniwersalne wartości kierując się:

 a) Uczciwością,

b) Sumiennością,

c) Wysoką jakością i wydajnością , a także odpowiedzialnością pracy,

d) Zaufaniem wśród współpracowników, partnerów, rywali, a także szacunkiem bez względu na zajmowane stanowisko czy różnice poglądów,

e) Otwartością na współpracę,

f) Szeroko rozumianymi zasadami Fair Play

 

Sporting Wrocław w swoich działaniach zdecydowanie przeciwstawia się:

 

a) Oszustwu

b) Stosowaniu dopingu w sporcie

c) Korupcji

 

Sporting Wrocław stawia na uczciwość i odpowiedzialność

 

Zasada uczciwości i odpowiedzialności jest naczelną zasadą wszystkich działań klubu. Dotyczy bez wyjątku wszystkich osób w jakimkolwiek stopniu związanych z klubem.

a) Zawodników obowiązuje profesjonalne podejście do treningów i rozgrywek, stałe podnoszenie swojego poziomu umiejętności, gra zgodna z zasadami fair play i prowadzenie sportowego trybu życia.

b) Trenerzy są zobowiązani do systematycznego podnoszenia poziomu sportowego zespołu i własnego warsztatu szkoleniowego, budowania i utrzymywania atmosfery współpracy w zespole, pobudzania u zawodników ambicji i woli walki. W swojej pracy trenerzy powinni kierować się zasadą bezstronności stosując jednakowe kryteria oceny zarówno wobec własnych zawodników, jak i przeciwników.

c) Kierownictwo i działacze oraz sponsorzy klubu  są odpowiedzialni za tworzenie nowoczesnych i profesjonalnych warunków dla zawodników oraz dla kadry trenerskiej, dbanie o najwyższą jakość organizowanych przez klub zawodów sportowych.

d) Od widzów wymaga się tworzenia poprzez kulturalny doping przyjaznej, sportowej atmosfery zarówno podczas meczów rozgrywanych na własnym obiekcie, jak i obiektach przeciwnika.

e) Wszyscy bez wyjątku są odpowiedzialni za budowanie pozytywnego wizerunku całego polskiego sportu.

 

Działacze, zawodnicy i trenerzy godnie reprezentują swój klub kierując się:

 

a) Szeroko rozumianą lojalnością i wiernością wobec reprezentowanych barw klubowych i narodowych odrzucając wszelkie przejawy nienawiści i źle rozumianego lokalnego patriotyzmu.

b) Zasadą nie dyskryminowania kogokolwiek ze względu na przekonania, kolor skóry, wyznanie czy narodowość, orientację seksualną, wiek i stan cywilny.

c) Zasadą szacunku dla rywali i kibiców innych drużyn.

d) Bezwzględnym przestrzeganiem trzeźwości Sporting Wrocław promuje pracę opartą o najwyższe standardy

 

Przestrzegając standardów pracy klub kieruje się:

 

a) Przepisami prawa pracy oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

b) Zasadą pracy w zespole, któremu klub stara się stworzyć dobre warunki pracy oraz systematycznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnić godziwe i regularne wynagrodzenia.

c) Zakazem pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego, oraz molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

 

Sporting Wrocław stanowczo przeciwstawia się oszustwu i korupcji

 

a) Sporting Wrocław bezwzględnie przestrzega zasad uczciwej konkurencji oraz przeciwstawia się nielegalnym płatnościom i korupcji.

b) Bezwzględnie zabronione jest płacenie i proponowanie łapówek lub innych nielegalnych świadczeń oraz wszelkie zachowania mające znamiona korupcji, dotyczy to wszystkich pracowników, działaczy, trenujących i wszystkich osób związanych z klubem.